תנאי שימוש באתר TevaCann

מסמך זה מפרט את תנאי השימוש באתר "TevaCann" שכתובתו tevacann.co.il (להלן: "האתר"), המופעל על ידי טבע ישראל בע"מ (להלן: "החברה", כל פנייה בגוף ראשון). הגלישה באתר ותפעול השירותים הניתנים דרכו כפופים לאמור במסמך זה ולמדיניות הפרטיות.

כניסתך לאתר וגלישתך בו מהווה את הסכמתך לתנאים אלו.

1. השימוש באתר

1.1. השימוש באתר הוא באחריותך בלבד.
1.2. האתר מיועד למטופלים בישראל.
1.3. השימוש באתר מותר אך ורק למטרות חוקיות ולמטרות אשר לשמן נועד האתר, לפי תנאי שימוש אלה.
1.4. האתר מיועד לשימוש אישי בלבד, ואין לעשות בו ו/או בתכניו כל שימוש נוסף, מסחרי או אחר.
1.5. חל איסור על ביצוע פעולה כלשהי שיש בה כדי להוות הפרה של הוראות תנאי שימוש אלה ו/או הוראות הדין ו/או שיש בה כדי לגרוע מזכויותיה של החברה ו/או של צד ג' אחר כלשהו ו/או פעולה העלולה להזיק לאתר.
1.6. השימוש באתר ובתכנים שבו, ניתנים לשימוש כמות שהם ,(AS IS) ובהתאם להחלטות החברה.
1.7. השימוש באתר מותר רק למי שהוא כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.
1.8. האתר אינו מיועד למצבי חירום רפואי. בכל מצב כאמור, הנך מתבקש ליצור קשר עם הגורם הרפואי המתאים.
1.9. עלייך למסור לנו אך ורק פרטים נכונים ומדויקים. אם תפר הוראה זו, החברה תהא זכאית לא לספק לך מוצרים ו/או שירותים, וזאת מבלי לגרוע מהזכויות החוקיות שיעמדו לה כנגדך בגין הפרה כאמור.
1.10. אם אתה מוסר מידע אישי על אחרים באחריותך לוודא כי הם מסכימים לכך ולאמור במסמך זה.

2. השירותים הניתנים באתר

2.1. האתר מאפשר לך להשאיר פרטי קשר ולמלא פרטים נוספים על מנת לקבל מידע כללי (כגון בירור מלאי, דיווח על תופעות לוואי ושאלות טכניות נוספות) או לקבל הדרכה מאחות לגבי השימוש במוצרים. כדי לרכוש מוצרים תתבקש למסור פרטים בלשונית "רכישה" באתר, והגורם הרלוונטי מטעמנו יצור איתך קשר לצורך ביצוע הרכישה (להלן: "השירותים").
2.2. אם תשאיר פרטים ליצירת קשר באחד העמודים שלעיל באתר ולא נשיגך טלפונית מספר פעמים, נשלח על כך SMS למספר הטלפון שמסרת.

3. עיבוד מידע בקשר עם האתר והשירותים הניתנים במסגרתו

בעת גלישתך באתר והשימוש בו, ייאסף מידע אודותייך. פירוט על סוגי המידע, השימושים בו, אבטחתו וזכויותיך לגביו מופיע במדיניות הפרטיות שלנו. מדיניות הפרטיות של החברה מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

4. הגבלת אחריות

4.1. החברה תהא רשאית להגביל את מספר וכמות המוצרים אשר ניתן לרכוש לרבות בהתאם למגבלות משרד הבריאות ו/או גורם מורשה אחר.
4.2. החברה אינה אחראית לטיב המוצרים, אלא עד כדי גובה עלות המוצר ללקוח בלבד, ובכפוף לכל דין.
4.3. כל המופיע באתר הינו בגדר מידע כללי בלבד. אין לראות במידע כאמור משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילות של המוצרים. החברה לא תהא אחראית לשום נזק, ישיר או עקיף, שייגרם כתוצאה מהסתמכות על מידע זה ו/או בקישורים לאתרים אחרים.
4.4. קבלת השירותים מאתר זה ואיכותם תלויה בגורמים טכנולוגיים שאינם תמיד בשליטת החברה, כמו זמינות ותקינות של רשת האינטרנט וכן ציוד הקצה שברשותך ותחת אחריותך. החברה אינה מתחייבת כי השירות או התוכן הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות ו/או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או יפגע מכל סיבה אחרת, והחברה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שיגרמו לך ו/או למי מטעמך עקב כך.
4.5. החברה נוקטת אמצעים על מנת להבטיח לך גלישה בטוחה, אולם החברה אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני ניסיונות חדירה למערכות החברה ו/או חדירה לא מורשית לאתר ו/או הפרעות ו/או שיבושים שייגרמו למערכות המחשוב ו/או לפעילותו התקינה של האתר. החברה לא תהיה אחראית לנזק שיגרם בעקבות אירועים אלה, אם נקטה אמצעי אבטחת מידע סבירים ומקובלים.
4.6. הנך מתחייב לגלוש באתר בהתאם לכל דין ולא לבצע כל פעולת חדירה ו/או שיבוש ו/או לסייע בפעולות כאלה. לידיעתך, חדירה למערכות המחשוב של האתר מהווה עבירה פלילית.
4.7. אתה מתחייב בזאת לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או חסרון כיס שיגרמו לה כתוצאה מהפרת תנאי שימוש אלו על ידך.
4.8. אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריות הצדדים עפ"י כל דין.

5. התוכן המתפרסם באתר

5.1. מובהר כי אין לראות במידע המוצג באתר משום מידע רפואי ו/או המלצה רפואית וכי יש להתייעץ עם גורם רפואי מוסמך טרם השימוש במוצרים. למשתמש לא תהיה כל טענה נגד החברה בגין כל נזק שייגרם לו ו/או לכל צד שלישי בגין שימוש באתר.
5.2. אין בתוכן המתפרסם באתר, כדי להוות התחייבות מטעם החברה לביצוע עסקה או פעולה כלשהי אלא אם כן צוין במפורש אחרת. יובהר בהקשר זה כי כל תוכן המתפרסם באתר על ידי החברה איננו מהווה ייעוץ או המלצה בשום צורה שהיא בקשר עם המוצרים או השירותים וכל שימוש שתעשה בו הוא על אחריותך בלבד.
5.3. החברה אינה מציגה לך כל מצג בדבר כדאיות השימוש במוצרים.

6. קניין רוחני

6.1. האתר, התכנים הכלולים בו (לרבות השירותים) אופן הצגתם, המוצרים, השירותים, סרטונים, תמונות וסימני המסחר בו הם קניינה הרוחני של החברה ו/או מי מטעמה. אין לעשות בהם כל שימוש אלא אם הדבר הותר במפורש על ידי החברה. כל הזכויות בתכנים או בשירותים הם רכושה של החברה ו/או מי מטעמה, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת.
6.2. אין להסיר סימני זכויות יוצרים מעל גבי, או בתוך האתר, או לשנותם. חל איסור מוחלט לבצע באתר פעולות של הנדסה לאחור, הידור לאחור (de-compilation) ופירוק (disassembly). אין להשכיר, להחכיר, להשאיל או להעמיד לרשות הציבור תוכן כלשהו מהאתר, ואין לעקוף אמצעי הגנה.
6.3. אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מהחברה מראש.
6.4. החברה מחזיקה כדין בזכות לעשות שימוש בתכנים ולא יהא בגלישתך באתר, בצפייתך בתכנים ו/או בשימוש או בהם, ככל שיותר לך מפורשות, כדי להקנות לך זכויות מכל מין וסוג שהוא באתר ו/או בתכנים ו/או בסימני המסחר שיוצגו בו.
6.5. השם של האתר וכן שם המתחם (Domain Name) של האתר, הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

7. תחולת דיני ישראל ומקום שיפוט

הדין החל על תנאי שימוש אלה וכל הנובע מהם הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב - יפו.

8. שונות

8.1. הכותרות והחלוקה לסעיפים במסמך זה נועדו לנוחות הקריאה בלבד ואין ליתן להן כל משמעות לצורך הבנתו ופרשנותו.
8.2. מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס לשני המינים.
8.3. השימוש באתר הינו אישי ואינו ניתן להעברה. אינך רשאי להסב ו/או להמחות או לשעבד את זכויותיך בהתאם למסמך זה ללא הסכמת החברה מראש ובכתב.
8.4. החברה רשאית להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד את זכויותיה ו/או את מתן השירותים באתר לכל גורם אחר, וזאת ללא חובת מתן הודעה מראש.
8.5. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות את התכנים ו/או המוצרים ו/או השירותים אותם ניתן לקבל במסגרת האתר, ובכלל זאת על ידי הוספת תכנים ו/או שירותים, השעייתם, או הפסקתם, וכן תהא רשאית לבצע שינויים ו/או שיפורים מכל סוג שהוא לתוכן המצוי באתר, או לסיים את הפעלת האתר בכל עת, ללא הודעה מראש.
החברה תהא רשאית לשנות את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות בכל עת. השינויים ייכנסו לתוקף מיד עם פרסומם באתר, ויחולו על כלל המשתמשים באתר.

9. יצירת קשר

בכל שאלה ניתן לפנות אלינו בטלפון 1-800-805005 או בכתובת Tevacare@med-trix.com.